Za rozumnú cenu?

Obsah:

Za rozumnú cenu?
Za rozumnú cenu?
Anonim

Primerané Náklady sa považujú za primerané, ak povaha tovaru alebo služieb a cena zaplatená za tovar alebo služby odzrkadľujú kroky, ktoré by podnikla obozretná osoba vzhľadom na okolnosti prevládajúce v čase, keď sa rozhodlo o vynaložení nákladov.

Čo znamená rozumná cena?

prídavné meno. Ak hovoríte, že cena niečoho je primeraná, myslíte tým, že je spravodlivá a nie príliš vysoká.

Aké sú prideliteľné náklady?

Alokovateľné: Náklady sú prideliteľné projektu, ak sú zahrnuté tovary alebo služby účtovateľné alebo priraditeľné v súlade s relatívnymi výhodami získanými projektmi. … S nákladmi sa zaobchádza konzistentne za podobných okolností; a. Náklady zodpovedajú akýmkoľvek obmedzeniam zásad nákladov alebo sponzorovanej zmluvy.

Hľadanie pomoci s geometriou pre strednú školu za rozumnú cenu

Finding High School Geometry Help At A Reasonable Cost

Finding High School Geometry Help At A Reasonable Cost
Finding High School Geometry Help At A Reasonable Cost
Našlo sa 18 súvisiacich otázok

Populárna téma